محبوب من

محبوب من سپیده که سر بزند 

شاید در این بیشه زار خزان زده 

گلی بروید 

نظیر آنچه در بهار دلبستگی مان رویید 

محبوب من 

بگذر ز من 

ورق بزن مرا 

و به آفتاب فردا بیاندیش 

که برای تو طلوع می کند ...


#پل_الوارشاعر #پل_الوار

گوینده #حسین_مطهری_نسب
@iranianPurepoetry

@Hosseinmmusic

/ 0 نظر / 11 بازدید